در حال بارگذاری...

سمینار آموزشی روانشناسی کودک

اصول ارتباطات اثربخش
مثبت اندیشی چیست؟
چراهای مثبت اندیشی
قانون طلایی ارتباطات اثربخش
من مثبت ، من منفی
همنشین مثبت ، همنشین منفی
محیط مثبت ، محیط منفی
رسانه مثبت ، رسانه منفی
چگونه مثبت ببینیم؟
چگونه مثبت بگوییم؟
تمرینات مثبت اندیشی برای محیط کار
تمرینات مثبت اندیشی در خانواده

 

زمان:

مکان: